Estudiants i Titulats/des recents

Beneficis per a la comunitat d'estudiants i titulats/des recents


UdGProfessional ofereix una oportunitat única als i a les estudiants motivats/des i amb talent per aconseguir una primera ocupació professional de qualitat a nivell europeu amb unes condicions laborals adients a la seva formació i coneixements, la qual cosa contribuirà a reforçar la seva autoestima i motivació i fomentarà el desenvolupament de les seves capacitats dins d’ un context laboral i cultural diferent del propi.

Estudiants i titulats/des recents:
 • Es beneficiaran del suport de l’equip de UdGProfessional a nivell particular/individual, que acompanyarà i ajudarà a  desenvolupar capacitats, coneixements i qualitats necessàries per tal d' incorporar-se al món laboral europeu.
 • A través de l’ experiència professional experimentaran i entendran altres mentalitats i formes de treballar.
 • Formaran part d’ una xarxa de contactes professionals a nivell europeu i desenvoluparan coneixements sobre altres mercats, a més d’ ampliar els coneixements lingüístics del país d’ acollida.
 • La seva formació i experiència facilitarà el seu retorn, amb bones perspectives laborals, quan arribi el moment.
 • Possibilitat de convalidar matèries acadèmiques a partir de la formació dins l'empresa. 

Requisits dels candidats i les candidates


 • Amb titulació: Estar en possessió d’un títol acadèmic de la Universitat de Girona, obtingut com a màxim, en els darrers cinc anys.
 • Estudiant: Estar cursant en l’actualitat els estudis a la UdG.
 • Ser ciutadà/na d’algun Estat membre de la Unió Europea i tenir la residència oficial a Catalunya.
 • No haver estat beneficiari/ària d’ aquest programa en edicions anteriors.
 • Estar registrat/da al programa UdGProfessional.
 • Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les activitats formatives i professionals.
 • Acreditar la possessió de titulació en anglès (mínim nivell B2 del marc comú europeu de referència per a les llengües.
Les candidatures (d'estudiants o titulats/des recents)  d’ altres països on l’ idioma oficial sigui l’anglès (o una altra llengua estrangera) no hauran d’acreditar documentalment els coneixements dels idiomes esmentats.

Indicar una adreça electrònica permanent, personal i intransferible a efectes de notificacions.


 > Prova del model de conveni amb els estudiants